โปรแกรมการปรับเงินเดือน ข้าราชการพลเรือนสามัญ

(ตามคุณวุฒิของสถานศึกษาในประเทศ)

ที่บรรจุก่อน 1 พฤษภาคม 2567 มีผล 1 พฤษภาคม 2567

พัฒนาโปรแกรมโดย kumsub